Privacybeleid

Watersnip Beheer BV, handelend onder RefoPortaal.NL Watersnip Beheer BV, handelend onder RefoPortaal.NL, gevestigd aan De Spil 31, Kootwijkerbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.refoportaal.nl Dronensingel 3d, Bodegraven, telefoonnummer 06-53106626
C. van der Vlist is de Functionaris Gegevensbescherming van Watersnip Beheer BV, handelend onder RefoPortaal.NL Hij/zij is te bereiken via info@refoportaal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Watersnip Beheer BV, handelend onder RefoPortaal.NL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@refoportaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Watersnip Beheer BV, handelend onder RefoPortaal.NL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Watersnip Beheer BV, handelend onder RefoPortaal.NL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Watersnip Beheer BV, handelend onder RefoPortaal.NL) tussen zit. Watersnip Beheer BV, handelend onder RefoPortaal.NL gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- PerfectView ten behoeve van het CMS
- SnelStart ten behoeve van de facturering
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Watersnip Beheer BV, handelend onder RefoPortaal.NL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw  gegevens worden verzameld.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Watersnip Beheer BV, handelend onder RefoPortaal.NL verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Watersnip Beheer BV, handelend onder RefoPortaal.NL gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Watersnip Beheer BV, handelend onder RefoPortaal.NL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@refoportaal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. WatersnipBeheer BV, handelend onder RefoPortaal.NL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, deAutoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Watersnip Beheer BV, handelend onder RefoPortaal.NL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@refoplein.nl

 

RefoPortaal.nl

Deze Privacyverklaring is opgesteld op 9 mei 2018

  • banner 1


DE REFORMATORISCHE STARTPAGINA

RefoPortaal.nl biedt bedrijven en organisaties een digitale ontmoetingsplaats met een groot bereik voor voornamelijk de Reformatorisch- christelijke achterban. RefoPortaal voorziet in de behoefte elkaar te vinden en kennis te nemen van producten en diensten. Maar dat niet alleen. RefoPortaal.nl biedt eveneens een plaats voor jongeren, onderwijs, muziek, recreatie, zorg, media, nieuws, activiteitenagenda, kerkplein en een banenmarkt. Inmiddels zijn een kleine 3.000 bedrijven en organisaties op onze site vertegenwoordigd.

CONTACT

RefoPortaal
Leidsche Poort 31
2411 SG Bodegraven

T 06 – 53 10 66 26
E info@refoportaal.nl